TechWire

Tag - Smart Phone

Here is what we know about Google pixel phone

පසුගිය October 4 වෙනිදින San Francisco හිදී පැවැත්වුණු Google Hardware event එක කාගේත් කතාබහට ලක්වුණු දෙයක්. ඒ Google සමාගම හඳුන්වා දුන් නවතම උපාංග නිසයි. ඒ අතරිනුත් Pixel Phone එකට විශේෂ තැනක් ලැබී තිබුනා. කලින් ලිපියේ සඳහන් ආකාරයට Pixel සහ Pixel XL නමින් smartphone දෙකක් හඳුන්වාදුන් අතර ඒවා Quite Black, Very Silver, Really Blue යන වර්ණ වලින් වෙළඳපලට නිකුත් කෙරුනා. Read More

These Two Apps will Makes your Mobile Phone Smarterrr!

INTRODUCTION

Hi guys! Today I’m gonna introduce two apps from the same company called ‘FLYPERINC’ who makes productivity applications for Android. These apps will helps you to achieve faster and to do  responses more conveniently from your smartphone. Having that said, let’s get down to details shall we? 😀

NOTIFLY

Notifly will makes your default messenger and some other predefined apps to float. You may have gotten the similar experience from Facebook Messenger App, ‘chat heads’. We all loved it, didn’t we. What Notifly does is that display your default messages as a bubble like we have seen it on messenger chat heads. This will have the effect of screen overlay and you can do whatever work on background and you can simply click the bubble and read and reply without interrupting the background work. 😀 Isn’t that wonderful?

It’s partially customizable. Some apps haven’t integrated yet. Of course your favorite ‘Whatsapp’ is there. 😀 You can check the list of apps that works with Notifly from this link: Google PlayStore – Notifly.

FLYPERLINK

75688661

What this app does is the same scenario to Browsers, when you clicked a link. When someone has sent you a link from an email or from a messenger, when you clicked that link will open your browser interrupting the current activity. But Flyperlink integrated to your phone, it will open separately as a bubble without interrupting the current activity. Isn’t that awesome too? If so, you can try them both and see how it treats you.

21050215

CONCLUSION

Well, these both apps aren’t perfect. There are things to be done to improve the quality of interaction with the app such as, Notifly needs the text size customization, Viber and other useful chat apps integration, and some other minor problems to be solved. But both apps has done a quite a good job by making it easier to access your messengers without even open it and goto links without leaving the current activity. Yeah, I love it so far and I hope you would too!

Links to both apps:

Notifly: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flyperinc.notifly&hl=en

Flyperlink: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flyperinc.flyperlink&hl=en

Until I meet you next time,
Happy Exploring ~ Adios Amigos!

Samsung leads global phone sales

Samsung continues to be the leading global phone seller according to the worldwide global phone sales stats by Gartner. Samsung contributed 94 million of the phone sales from the 400+ million smartphone sales in the last quarter. Nokia is somehow holding on to 2nd place while, Apple is not far behind from them. The reason for Samsung having such a large sale over the others is that they have a big stake in the smartphone market as well as the lower end phones. Nokia who are surviving with their feature and lower end phones will soon be overtaken by Apple. Even though Samsung is a clear leader, they will be worried that their YoY sales are dropping while, their major competitor Apple’s sales has grown significantly from last year. (Below infographic via statista.com)

Global-Phone-sales-Q3-2014

If you just consider smartphone sales, Nokia is (for obvious reasons) not be seen. Samsung and Apple are right up there, while Xiaomi is making significant strides in 3rd place. Something to note is that there is a lot of ‘other’ vendors making a large percentage of the sales, meaning the long tail is quite significant. This can be an opportunity for big players to further extend their dominance, or a chance for a smaller player to rise up among the giants. (Below image via idc.com)

Smartphone-vendors

 

 

5 Reasons you should buy the Google Nexus 5

On the 1st of November Google unveiled its latest offering in the Nexus line up, the Nexus 5.
The specs and the shape were known well in advance, due to various leaks leading up to the launch. We have lined up 5 good reasons on why you should make this your next smart phone.

  1. Processing power – With the powerful Snapdragon 800 quad core processor and the Adreno 330 GPU, the Nexus 5 has been bench-marked as the best current Android gaming phone.
  2.  

  3. HD Display – The Nexus 5 boasts a HD display of 4.95 inches, with resolution of 1080×1920 pixels. This gives a pixel density of 445ppi which is just above the pixel density of the Samsung Galaxy S4 (441ppi) and way better than the iPhone 5S (326 ppi). The high pixel density will result in crisp graphics and text.
  4.  

  5. Value for Money – This is surely the top reason to buy a Nexus 5. Being loaded with some awesome specs(given below) the 16GB model is modestly priced at $349 and the 32GB model at $399. If your getting the Nexus 5 through Kapruka it would cost you around Rs 57,000 in total. When comparing with the prices of the Samsung Galaxy S4 and the HTC One which are both in the Rs 80,000 range, the Nexus 5 is obviously a steal.
  6.  

  7. KitKat OS – The Nexus 5 runs on the latest Android version 4.4 (KitKat). With features such as  improved Google Now integration, printing capability, faster multitasking and immersive display, the Nexus 5 would provide a richer experience than its other Android counterparts.
  8.  

  9.  Feature packed camera – The 8MP camera might not be the best phone camera out there, but with HDR+, Photo sphere and its advance editor, it just might exceed your expectation.

 

http://www.youtube.com/watch?v=hQ0XTJqFLIE

The full specifications are given below

Network: GSM, WCDMA, LTE

Display:  4.95-inch Full HD IPS (1920×1080, 445ppi), Gorilla Glass 3

OS:  Android 4.4 (Kit Kat)

Camera:  8MP rear facing with Optical Image Stabilization (1.3MP front)

Battery:  2,300mAh (17 hours talk time, 7 hours internet on LTE)

CPU:  2.3Ghz Qualcomm Snapdragon 800 (quad-core)

GPU:  Adren 330, 450MHz

Weight:  4.59oz (130g)

Dimensions:  69.17 x 137.84 x 8.59mm

WiFi:  Dual-band Wi-Fi (2.4G/5G) 802.11 a/b/g/n/ac

Dialog branded K35 and K45 phones with ICS now available

Following up to their i35 and i45  low cost smartphones, Dialog has recently released their latest offerings the K35 and the K45. The Dialog K35 which is priced at Rs. 9990 sports a 3.5 inch display, a 1GHz processor and runs ICS. With its specs the K35 can be placed as one of the best valued low cost smartphones.

Dialog K35

 

The K45 with its 4.5 inch display is priced much higher at 24,990. The design looks similar to the Galaxy S2, and boasts a 1.2 GHz Dual core processor and 8MP camera. At this price though, users may be tempted to go for a Samsung or Sony branded phone with a bit lesser specs.

Dialog K45

Both phones seem like a good deal considering the price and specs. However we need to get a first hand experience with the phones to give a final verdict. What are your views on the phones?

Smartphone Battery Life Benchmark – Infographic

 

Year after year, smartphones continues to impress us with brand new features and their big displays. However one concern users have always had with smartphones is their battery life. You would be lucky getting enough juice to run an entire day. If you are concerned mainly on battery life, the below infographic would be useful for you.

Samsung Galaxy S4 has the highest talk time with 1051 minutes, while the Apple iPhone is on the low end with only 499 minutes. Even considering data the S4 performs the best with 405 minutes of internet usage. The tables are turned however on charging time with the iPhone taking the least time to charge with 141 minutes while the HTC One takes the longest to charge.

However there are phones such as the Motorolla Droid Maxx which is not feature below, which has far superior battery life. Also by sticking to good phone usage habits you would able to get the most battery life of your phone. (Infographic credits : www.which.co.uk)

Smartphone Battery Life

Dialog i35 vs Micromax Smarty A54: The battle of the low end Smart Phones

The continuous price fall of Android Smart phones has contributed significantly to the exponential growth of smart phone adoption. Two ssmartphones which one can find priced under Rs. 10,000 are the Dialog i35 and the Micromax Smarty A54.  [Although the Micromax Bolt A27 phone is available at a lower price (Rs. 7990) it does not support 3G which kind of loses the ability to take full use of the apps.]. Both these phones have specs worth for their price. Mobile phone users who are migrating from a simple feature phone to a low cost smartphone would definitely consider them.

So, which one is better? Below is a quick comparison on the specs of these phones and the price.

Dialog vs Micromax

The Dialog i35 leads in Price, RAM, Internal Memory, and Front Camera, while the Micromax does better on the Processor and rear camera. There is nothing much to separate, but we can say the Dialog i35 is slightly ahead considering that RAM and internal memory are key to the user experience.

Hopefully in the future we would be able to see more Smart phones available (specially the samsung and sony branded) in this below Rs. 10,000 category.