TechWire

Tag - game

දිනුවොත් පරදින BLUEWHALE ක්‍රීඩාව

Bluewhale

image

Bluewhale යනු සමාජ ජාල අඩවි ඔස්සේ වේගයෙන් පැතිර ගිය , පැතිර යන මාරක ක්‍රීඩාවකි. මෙම ක්‍රීඩාව ආරම්භ කර ඇත්තේ 2013 වසරේ Vkontakte නමැති රුසියානු සමාජ ජාල අඩවියක් ඔස්සේ පවත්වා ගෙන ආ “F57” නොහොත් “Death Group” නමැති රහස් කණ්ඩායම විසිනි.මෙය නිර්මාණය කර ඇත්තේ Philip Budeikin නමැති විශ්ව විද්‍යාලයෙන් නෙරපන ලද මනෝ විද්‍යාව හදාරන ශිෂ්‍යයෙකු විසිනි. මොහු පවසන ආකාරයට මෙය ඔහු නිර්මාණය කර ඇත්තේ සමාජයේ ජීවත් වන තමාගේ ජීවිතයේ වටිනාකම නොදන්නා ජීවිතයේ හරයක් නොදන්නා සමාජයට අවශ්‍ය නැති පුද්ගලයන් තුරන් කර යහපත් සමාජයක් ගොඩනැගීමට බවයි. කෙසේ වුවද දැනට මෙම ක්‍රීඩාව මරණ 150 කට අධික ප්‍රමාණයකට දායක වී ඇති අතර මෙනිසා මොහුට 2016 වසරේ සිරගත වීමටද සිදුව ඇත. Read More

An Introduction to Android Mobile Game Development – Part 1

We all love mobile gaming and it has become a booming market today. Majority of the smart device users use their device for gaming. Most probably you might be a mobile gamer too. But, have you ever wanted to make your own mobile game?  And still don’t have a clue where to start?  Then this article will guide you for a quick start. We will be focusing on the Android platform in this article.

How mobile games differ from PC games

Though they have a less processing power compared to modern personal computers, smart devices are considered as small computers. Some smart devices are capable of running high quality 3D games.

Games themselves and developing games for mobile differs from conventional PC game development in several ways.

Simple concept

Most of the mobile games are built on a simple concept and a storyline. Think of the popular game “Angry Birds”. The player has to destroy different structures using a slingshot. Another example is “Cut the Rope” where the objective is feeding a monster with candy. These games became popular because of the simple design and easy to pick up playing mechanics.

 Simple controls

Mobile games use easy to use controls such as touch, tap, swipe, tilt etc. These are actions which are familiar to all smart device users. So it makes the learning curve of a game less steeper.

 Development team size and development time.

Conventional PC/Console game studios use hundreds of individuals for the development of product. But most of the mobile games are made by small teams, sometimes by a single person.

Usually a mobile game can be developed in few weeks to few months (This can change depending on the project). But most of the PC games take years to complete (Eg. Skyrim V took 3.5 years).

Larger audience

The global smartphone users are expected to reach 1.75 billion in 2014. In most of the developed countries higher percentage of the population owns a smartphone than owns a personal computer. 2013 became a lousy year for PC sales but the mobile devices are on the rise. Another thing to consider is that most of the casual gamers tend to play game on a mobile device instead of a PC. Because of these reasons mobile games have a larger potential audience.

Available game engines and frameworks for Android game development

Andengine

andengine

 

 

 

 

 

 

Link: http://www.andengine.org/

Programming language: Java

Price : Free

Supported Platforms: Android

Pros

This is a free and open source game engine with an active user community. There’s a lot of tutorials and sample code out there to get started.

Cons 

The Major drawback of Andengine is that it lacks an official API reference . And it supports only for Android. You can make only 2D games using Andengine.

Cocos2D-x

cocos2D

Link: http://www.cocos2d-x.org/

Programming Language: C++

Price: Free

Supported platforms: Android, iOS, Windows Phone 8, Windows 8

 Pros 

This is a free and open source game engine so you can modify it according to your needs. And you can publish games on several platforms using the same code base. Cocos2d-x is one of the best engines out there when it comes to the performance.

Cons

Beginners may find the learning curve quite steep.

Libgdx

libgdx

 

 

 

Link: http://libgdx.badlogicgames.com/index.html

Programming Language: Java

Price: Free

Supported Platforms: Windows, Mac, Linux, Android, iOS, BlackBerry and Web

Pros

This is a free and open source cross platform game engine. This game engine performs well compared to other java game engines out there.

Cons

Beginners may find the learning curve quite steep.

GameMaker

Gamemaker

 

 

 

 

Link: https://www.yoyogames.com/studio

Programming Language: Game Maker Language (GML)

Price: Depends on the version (A free version is also available)

Supported Platforms: Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry and Web

Pros

The GameMaker is one of the easiest game development tools to use. You can just drag and drop objects into the scene and apply pre defined behaviors to those objects. You can make more advanced things using the GameMaker’s own scripting language GML. This is widely used by hobbyists and professionals both.

 Cons

The free version of GameMaker comes with some limitations. You can’t publish on mobile platforms using the free version. The paid versions are pretty expensive compared to the other solutions out there. You have to learn a new language just for GameMaker.

 Corona SDK

coronalabs
Link: http://coronalabs.com

Programming Language: Lua

Price: Depends on the version (A free version is also available)

Supported Platforms: Android, iOS

Pros

If you need to program a complete game from scratch without dragging and dropping, this is the easiest solution you have. The language used is Lua and it’s very easy to learn. You can even publish for iOS and Android using the free version of the Corona SDK. It is documented well and provides sample apps to get started easily.

Cons

The free version of the Corona SDK comes with some limitations. You can’t implement in-app purchases etc. Another drawback is that you can only make 2D games using the Corona SDK.

Unity3D

unity3D

 

 

 

 

Link: http://unity3d.com/unity

Programming Languages: C#, Unity Script, Boo

Price: Free and a Pro version is available

Supported Platforms: Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry , Flash,

XBOX, Playstation etc.

Pros

Unity’s main advantage is its cross platform capability. You can publish your games on every popular platform out there. Unity3D has a strong asset store where you can buy 3d models, scripts, sounds etc. And another huge advantage of using unity is that you can publish your game on most of the platforms even if you use the free version. However, when you reach a particular revenue limit you have to buy the Pro version.

Cons

Not observed.

Why I recommend Corona SDK and Unity3D

I’ve been using Corona SDK for a year and I believe it’s a good game engine to start game development for Android. Because of the very active community of developers and resources out there, you can get started easily. You can program the game in Lua instead of C++ or Java and this makes the development process fast. And it gives you the native performance. If you need to implement in app purchases in your game you have to buy the Basic version of the SDK which costs 16$ per month.

One disadvantage of Corona is that you can’t make 3D games using it. That’s where Unity3D comes into the action. Actually the latest version of Unity3D officially supports 2D game development. Unity3D is a game engine with an editor which allows you to create levels, manage game assets etc. It supports several languages such as C#, Unity Script (A modified version of Javascript) and Boo. Unity 3D is easy to learn but I recommend using something like Corona SDK because it improves the programming skills and gives you a better understanding of how things are tied together in a game. After getting some experience in game programming you can choose something like Unity3D.

Await Part 2 of this series!

Ingress – Augmented reality meets your android

“You have downloaded what you believe to be a game, but is not. Something is very wrong.” The words that greet you in a synthesized female voice which belongs to Ada, an AI that helps you along the way, when you first start playing Ingress.

Ingress is definitely one of a kind. With all the power and money of Google behind it, it offers a huge scope of gameplay. At an interview with CNN, John Hanke, VP of Product Development for Niantic Labs ( a sub division of Google) states the idea is to get people moving, exploring, and away from the normal stationary act of playing on their phones.

Ingress

Let’s get right down to it. What is Ingress? It’s kinda hard to put a one word answer on that. To call it a game seems sort of trite. It is an all encompassing experience where people change their lives and lifestyles in order to play. In essence, it’s a massively multiplayer online augmented reality game, where the gameplay area is the whole world. Estimates put the number of people playing at over 500,000.

First off, Ingress is still in closed beta. The backstory is still developing. But basically, the game revolves around something called Exotic Matter. This is an unknown substance of presumably extraterrestrial origin. XM for short, its control is the core point of the game. XM enters our world through Portals. XM and portals cannot normally be seen with the naked eye. However, thanks to technological breakthroughs, you can view them on your mobile device using a piece of software known as the scanner (That is, if your mobile device is Android based). Now XM is believed to have properties that influence that enhance human creativity when exposed to it, so most portals are centered round public works of art. Statues, murals and places of worship seems to be the most common places. Thus, at least, thus runs the backstory.

On starting out (after the initial training where you get a briefing to help you determine a side), you are invited to join one of the two sides struggling for control over the XM. The Enlightened believe XM is the next stage of evolution, enhancing humanity, giving new knowledge, and they want humanity to embrace what XM can give us. They are kinda like the X-Men. The Resistance, on the other hand, want the humanity to remain as is, not change. They are kinda like the William Strykers of Ingress.

Ingress screenshots

Some Ingress screenshots

Gameplay is sifted into multiple levels. At the top is the Niantic Investigation Board. Very few people actually visit this section, this is the real-sit-in-your-basement Brainiac bit, trying to decode puzzles put out by Google. Solve the puzzles quickly enough – and you get a passcode that can be redeemed for game play items.

One level below that is the Intel map. The Intel map is a tool that shows the current state of portal alignment, fields, allows access to the in game COMM system to chat with other agents, and lets you see activity (such as players attacking portals, creating links, etc). As such, it’s an invaluable tool in strategic planning.

Which is all good, but that’s not in line with Niantic’s idea of getting people exploring the world. The busiest, and definitely largest part of the game is run by the Field Agents. Agents are the people who trudge through the real world, seeking out portals, and trying to control things for their teams. To do this the player needs a scanner (mobile device with GPS and data connectivity running the Ingress software). The scanner shows players an area of around 300-500 meters around them, indicating all the XM, portals, links, fields and game objects in the area, on an overlay of Google Maps. Interaction with an object requires the player to be within 40m of an object, presumably due to the inherent inaccuracy of GPS. GPS drift is one of the bigger problems of the game. But I digress.

At the top in the Niantic Investigation Board. Very few people actually visit this section, this is the real sit in your basement brainiac bit, trying to decode puzzles put out by Google.

First, XM. Move around so your scanner is within 40 meters of XM (radius shown by a handy circle on the scanner) and it will automatically harvest the XM. XM is required to carry out just about every action in the game and is most plentiful around Portals. However, XM is limited. Once harvested, it’s gone, until it regenerates about 20 minutes later. The XM is stored in the scanner, and how much you can store depends on your Agent Level. Once you have enough XM, you can approach a portal and “hack” it for gameplay items. Hacking a portal will cause it to eject items like resonators and bursters, which are stored in your scanner. A scanner can store 2000 of these items.

Players control portals

As I stated, players must control Portals. Portals are claimed for the team by placing resonators around it. Place 8 resonators and a portal is energized, ready for linking. Also, placing resonators around portals causes the portal level to go higher, which results in it generating better equipment when hacked. Portals can be linked together using objects called Portal Keys (hacking portals will get you these), causing bands of energy to flow between them. If three links are created in a triangular fashion, it creates a Mind Unit Field. The idea is, an Enlightened field causes people under it to receive the benefits of XM, while a Resistance field protects people from the effects of XM. The number of people who live in the area covered by the field is calculated as Mind Units controlled, and adds to the global MU score for each side.

As briefly as possible, that is the objective of the game. Help your team control the greatest number of Mind Units by controlling portals and building fields, breaking enemy fields and portals and defending friendly fields and portals. The catch is, aside from the defence of portals (which can be done remotely), all these actions require the player to be within 40m of the portal. So, yes, Niantic’s idea of getting people moving is certainly working out. People are out at all times of day, in the rain, the sun, and the snow, hacking, attacking and defending these portals.

Help your team control the greatest number of mind units by controlling portals and building fields, breaking enemy fields and portals and defending friendly fields and portals.

This is not, however, a lonely activity. As a player progresses, interaction with others, cooperation with others, becomes a must. In order to build better portals, get access to keys, build fields spanning countries, certain level of community interaction is required. The natural place, of course, is the Google Plus social network. Regional and local communities form, even across factions. And like I said at the beginning, this game has all the power and money of Google behind it. First, there is a weekly show (aired on YouTube) called the Ingress Report – basically a news report of various things attached to the world of Ingress. This can range from community and agent news and achievements, to official released information on the game, backstory development, clues, passcodes, hints, and so on. This can also drop from portals when hacked in the form of a media file. Google also seems to hire a cast of characters who play the in-game story figures. These characters, in addition to popping up on the Ingress Report, also show up from time to time in the real world and interact with people playing the game. Google spares no expense. The latest event organised by Google (massive real time battles between factions, termed XM anomalies) called Operation Cassandra, just played out on a global scale, 13 cities worldwide in Australia, Germany, Japan, America, the Philippines and more, over 14 days. This involves hundreds of active agents trying to control the area during measurement times (need to decode to get the times) – based on these measurements, victory will be awarded to the team. This also means in-game characters traveling to those cites, meeting actual players and interacting.

On a local note, the resident Ingress community in Sri Lanka is small, but there are close to a hundred people playing. Colombo and suburbs alone count over 300 portals. Other dense clusters and be found in Galle and plenty between Ratnapura and Hambantota. Portals are coming up in Kandy, and even Vavuniya. Dambulla has 5, and there are even portals on top of Sigiriya. New ones come up all the time, meaning new places to visit and see.

Rich, active and immersive, Ingress is more than just a game. In some ways, to some people, it is a way of life. Even a way for married people to play together 🙂

Charles Darwin said “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change”. For the Enlightened, this is Agent P3ricles. See you in the game.

(Image sources: 1, 2, 3, 4)