TechWire

Category - Infographic

තමන්ගේ කුණු ගැන මුලින්ම බලා ගමු

meethotamulla

මෑතකදී ලංකාවේ මීතොටමුල්ලේ සිදුවූ ව්‍යසනයෙන් පසු බොහෝ දෙනා කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරණය ගැන කතා බහ වන කරුණකි. මෙවැනි විපත් හිදී අන් අයට ඇඟිලි දිගු කරනවා වෙනුවට, ඒවා මින් මතු සිදු නොවීමට වග බලා ගත යුතුය.

කසල යනු කොතරම් දියුණු රටකට වුවද මඟ හැරිය නොහැකි ගැටළුවකි.  ඉතිරි වන ආහාර, කැඩුණු බිඳුණු උපකරණ වැනි දේ බැහැර කලයුතු බව සැබෑවකි. අපට කලහැක්කේ ඒවා අවම කිරීම පමණකි.

කසල වල වැඩිම තර්ජනයක් ඇති කරන්නේ පොලිතීන් මගිනි. ශ්‍රී ලංකාවට වාර්ෂිකව පොලිතින් මෙට්‍රික් ටොන් 500,000 ක් ආනයනය කරන අතර ඉන් 30% පමණ නැවත අපනයන සඳහා භාවිතා වී 70% ක්ම රට තුල ඉතිරි වේ. එය මෙට්‍රික් ටොන් 350,000 ක් පමණ අධික ප්‍රමාණයකි. ඒවායින් 40% පමණ ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට ලක් කරණ අතර ඉතිරි 60% ම කසල වශයෙන් බැහැර වේ. එනම් සියළුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ඇවෑමෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 200,000 ක ප්‍රමාණයක් වාර්ෂිකව පරිසරයට මුදා හරින බවයි. මෙහි සැලකිය යුතු ප්‍රමාණක් බත් කොල (lunch sheets) සහ පොලිතීන් උර (shopping bags) වන අතර සමීක්ෂණ වලට අනුව ශ්‍රි ලාංකිකයන් දෛනිකව බත් කොල මිලියන 15ක් ද පොලිතීන් කවර මිලියන 20ක් ද පරිබෝජනය කරන බව පසක් වී ඇත.

Read More

2014 with Millennium IT

Founded in 1996 by Tony Weerasinghe, MillenniumIT has established itself as one of the leading software companies in Sri Lanka. Starting off as a systems integrator, the company has specialised in delivering high performance capital market software solutions.

2014 was another great year for MillenniumIT, with several key projects going live, the initiation of new deployments and also bagging several esteemed awards in the industry. It is also great to see them giving back to society through various CSR projects, especially the housing project in the north. As we step into 2015, let’s take a look at the many achievements of MillenniumIT for 2014, through the below infographic.

2014-MIT-Edited

Samsung leads global phone sales

Samsung continues to be the leading global phone seller according to the worldwide global phone sales stats by Gartner. Samsung contributed 94 million of the phone sales from the 400+ million smartphone sales in the last quarter. Nokia is somehow holding on to 2nd place while, Apple is not far behind from them. The reason for Samsung having such a large sale over the others is that they have a big stake in the smartphone market as well as the lower end phones. Nokia who are surviving with their feature and lower end phones will soon be overtaken by Apple. Even though Samsung is a clear leader, they will be worried that their YoY sales are dropping while, their major competitor Apple’s sales has grown significantly from last year. (Below infographic via statista.com)

Global-Phone-sales-Q3-2014

If you just consider smartphone sales, Nokia is (for obvious reasons) not be seen. Samsung and Apple are right up there, while Xiaomi is making significant strides in 3rd place. Something to note is that there is a lot of ‘other’ vendors making a large percentage of the sales, meaning the long tail is quite significant. This can be an opportunity for big players to further extend their dominance, or a chance for a smaller player to rise up among the giants. (Below image via idc.com)

Smartphone-vendors

 

 

What does it cost to run a startup?

In this day and age, the advancement of communication and the internet have opened up a large number of  business opportunities for startups. You tend to hear the success stories of the startups with their break though product and then selling them for an insane amount of money to the big giants like Google, Amazon and Apple. In the backdrop of the successful startups are a lot of failed startups as well which for obvious reasons, we do not hear about. Even though there is a high rate of failure, the chance to make a life changing product as well as being able to work for yourself has made starting a startup still very tempting.

Of course there is the cost involved with putting up a startup, and the guys and Staff.com have put up an infographic displaying what it would cost in various parts of the world. The value will be about $40,000 to $50,000 in Sri Lanka which is comparatively low. However since the market in Sri Lanka is low, it is advised to target a foreign market for your product. Infographic credits to Staff.com

Cost_For_Startup

What does it take to get a job at Google?

“How many golf balls can fit into a school bus?” is one of the many brain teasers that were famously asked at Google interviews. If by any chance you are aiming for an career at Google, the good news is that such riddles are not interview questions any more. The bad news is that there are various other narrow criteria that you need to fit into. Given below is a small infographic explaining on what it takes to get a job at Google. It might give you insights on what to look in an candidate if you are hiring for your software company. (Infographic credits : staff.com)

What it takes to work at Google

Milestones of 25 years of the internet – Infographic

The Internet, as we know it has changed our lives in more ways than one. From simple communication, to how we consume media it has totally revolutionized the way of the world. With the internet turning 25 years this month, we thought of looking at the key milestones in its incredible journey. So take a look down the memory lane of the internet. Infographic credits to eibDigital.

25-years-of-internet

Valentine’s day – Gift Guide

Valentine is here! And in the case you have a tech/geeky partner, a tech gadget may be the ideal valentine gift. Verizon has put up an useful infographic that will help you decide which gift to get for your valentine. So just take a look, and if you have the buck why not go for it and make that special someone’s day! After all valentines comes only once a year 😉 . (Infographic credits to Verizon Insider Guide)

Valentine infographic

Working from home. Is it the Future? – Infographic

The advancement of communication technologies, the internet and cloud based software has made working at home that much easier. In most of the western countries there is a growing trend of companies who allow their employees to work from home, but in Sri Lanka there are only a handful of such companies.

From the employees point of view, there would be less stress working from home and time saved on the commute. From the employers side, there would be a cost saving on utility usage. One should also note the ability to work from home will depend on the home environment. If the home environment is full of distractions, it might not be such a good idea. The below infographic details some of the advantages of working from home, the supporters and the detractors of the concept. Take a look! (Infographic credits to staff.com)

Work from Home